| VYHĽADÁVANIE |  MAPA STRÁNOK  | KONTAKT |

Nemocnica
Ružinov
akad. L. Dérera

sv. Cyrila a Metoda
Staré Mesto

ŠGN Pod. Biskupice

 ÚVODNÁ STRÁNKA
 AKTUALITY
 O NÁS
 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 INFO V ZMYSLE ZÁKONA
 ETICKÁ KOMISIA

 RADY PACIENTOM
 NÁVŠTEVNÉ HODINY
 CHARTA PRÁV PACIENTA
 NAPÍŠTE NÁMNa úvodnú stránku
 

 

O nás

 

Kto  je UNB?

Univerzitná nemocnica Bratislava je najväčším zdravotníckym zariadením na Slovensku. Tvorí ju päť nemocníc  – Nemocnica Ružinov, Nemocnica ak. L. Dérera na Kramároch, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici, Nemocnica Staré Mesto na Mickiewiczovej ulici a Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice. Zamestnáva vyše 1 400 lekárov a 2 200 sestier. Je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. UNB je nástupcom Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava. Súčasný názov používa od 1. júla 2010.  Má uzatvorené zmluvy o poskytnutí zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami v SR.

Aké je poslanie UNB?

Základným poslaním je plnenie úloh súvisiacich so starostlivosťou o ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia ľudí poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Poskytuje ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť a odber orgánov, tkanív a buniek od darcov, ich spracovanie a prenos príjemcovi, a to v rozsahu určenom Ministerstvom zdravotníctva SR. Vykonáva aj obslužné činnosti potrebné pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s jej poskytovaním. Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť a zabezpečuje zavádzanie výsledkov vedy a výskumu do praxe. Podľa platných predpisov plní úlohy spojené s prípravou zdravotníctva na obranu štátu.

Čím je  nemocnica univerzitná?

UNB sa podieľa na príprave na zdravotnícke povolania, na výučbe a ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov, osobitne lekárov, farmaceutov, sestier, pôrodných asistentiek, asistentov, záchranárov a iných pracovníkov v zdravotníctve. Na zabezpečenie stredoškolského, vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v zdravotníctve uzatvára UNB dohody s Univerzitou Komenského v Bratislave, Slovenskou zdravotníckou univerzitou a inými vzdelávacími ustanovizňami. 
Riaditeľ:
    MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH.
 
Námestníčka úseku zdravotnej starostlivosti:
    MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH.
 
Námestníčka úseku ošetrovateľstva:
  PhDr. Eva Somogyiová, MPH.
 
Zástupca riaditeľa Nemocnica Ružinov:
MUDr. Tomáš Haško, PhD.
Zástupca riaditeľa Nemocnica akad. Dérera:
    MUDr. Tomáš Heger
 
Zástupca riaditeľa Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda:
MUDr. Pavol Sýkora, MPH.
Zástupca riaditeľa Nemocnica Staré Mesto:
MUDr. Vladimír Kostka
Zástupca riaditeľa
Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice :
MUDr. Peter Kuka
Námestníčka úseku prevádzkovo-technických činností a správy
    Ing. Zuzana Vikrutová
 
Námestníčka personálno-právneho úseku
    JUDr. Ľubomíra Slavíková
 
Námestníčka úseku manažmentu zdravotných výkonov
    Ing. Monika Baková, MPH
 
Námestník finančného úseku
    Ing. Valér Demjan, PhD.
   

 


*Adresa:

     Univerzitná nemocnica
     Bratislava
     Pažítková 4
     821 01 Bratislava
     Tel.: +421 2 48234 111
     Fax: +421 2 43336 433
     E-mail:
fnspba@fnspba.sk

*Kde nás nájdete

    PRACOVNÉ PONUKY

    PREVENTÍVNE PREHLIADKY

    PLATENÉ SLUŽBY

    AMBULANTNÉ HODINY

    LINKY

  (c) 2010  Univerzitná nemocnica Bratislava, IČO: 31813861, DIČ: 2021700549, IČ DPH: SK 2021700549
 | Úvod | Kontakt | Webmaster |