|  MAPA STRÁNOK  | KONTAKT |

Nemocnica
Ružinov
akad. L. Dérera
sv. Cyrila a Metoda
Staré Mesto

ŠGN Pod. Biskupice

 ÚVODNÁ STRÁNKA
 AKTUALITY
 O NÁS
 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 INFO V ZMYSLE ZÁKONA
 ETICKÁ KOMISIA

 RADY PACIENTOM
 NÁVŠTEVNÉ HODINY
 CHARTA PRÁV PACIENTA
 NAPÍŠTE NÁM
 NA ČO SA PÝTATE

 


 
Na úvodnú stránku

Archív
 

Krištáľové krídlo


Na 13. ročníku oceňovania osobností Slovenska udelila porota cenu
Krištáľové krídlo

prof. MUDr., Dr. h. c Jánovi Brezovi, DrSc. V súčasnosti pôsobí ako prorektor a vedúci katedry urológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a zároveň ako prednosta urologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Nemocnice akad. L. Dérera FNsP Bratislava, kde zodpovedá za odborné a organizačné vedenie kliniky, klinický manažment pacientov od určenia diagnózy po komplexnú liečbu a monitorovanie po liečbe v oblasti urológie, onkologickej medicíny a transplantológie. Je prvým podpredsedom Slovenskej lekárskej spoločnosti a predsedom Slovenskej urologickej spoločnosti. Gratulujeme!

 

Hromadná havária preverila traumatologický plán FNsP Bratislava

V bratislavskom tuneli Sitina v smere na Malacky sa začiatkom februára zrazili štyri nákladné a šestnásť osobných vozidiel. Operátor Krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby ihneď po nahlásení vyrozumel centrálne prijímacie oddelenie (CPO) Nemocnice Ružinov ako stálu službu FNsP Bratislava pre hromadné nešťastia s tým, že sa dá predpokladať väčší počet zranených. V takýchto prípadoch sa postupuje podľa traumatologického plánu FNsP Bratislava na zabezpečenie hromadného príjmu ranených a zasiahnutých osôb.  Počas toho, ako sme čakali na podrobnejšie informácie, sme zisťovali aktuálny počet voľných lôžok a pripravovali sa na ďalšie opatrenia. Ukázalo sa však, že napriek veľkému počtu havarovaných vozidiel nebolo medzi zranenými žiadne úmrtie, žiadni ťažko zranení. Ľahšie zranených ošetrili záchranári na mieste, nikoho nebolo potrebné okamžite previezť do nemocnice. To znamená, že v tomto prípade nebolo treba aktivovať traumatologický plán FNsP Bratislava. Napriek tomu sa ukázalo, že členovia traumatologického tímu FNsP Bratislava sú v prípade potreby pripravení okamžite pomôcť. Komunikácia so záchrannými zložkami a CPO bola bezchybná.

 
Poďakovanie dekana
Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., sa osobným listom poďakoval riaditeľovi Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Ing. Miroslavovi Vaďurovi za jeho osobnú účasť na jubilejných oslavách založenia Lekárskej fakulty a Univerzity Komenského. „Bolo pre nás veľkou cťou, že ste prijali pozvanie na jubilejné oslavy založenia Lekárskej fakulty a Univerzity Komenského.“ – píše sa o. i. v liste. – „Vnímame to ako ocenenie, ako výraz úcty a ochoty podporovať snahy o dosahovanie veľkých cieľov vo vzdelávaní a vo vedeckom bádaní na Lekárskej fakulte UK.“


„Vzdelanosť je métou pre každý národ a v súčasnosti je najdôležitejším cieľom vo svete premien, ktorých akcelerácia presahuje naše minulé predstavy.“
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
dekan LF UK Bratislava
 
Lieková kalkulačka
V rámci kampane Lieky šetria je na stránke www.health.gov.sk/liekysetria  lieková kalkulačka, kde stačí napísať názov lieku a stlačiť klávesu Hľadať. Dozviete sa nielen to, koľko za liek doplatíte, ale aj jeho prípadné lacnejšie varianty.

 

 

Transplantácia tisícej obličky

V centre pre transplantácie obličiek na urologickej klinike vo FNsP Bratislava – Nemocnica akad. L. Dérera, už tisícemu pacientovi transplantovali obličku od darcu.
Človek, ktorému zlyhávajú obličky má len dve možnosti ako žiť s týmto ochorením – dialýzu alebo transplantáciu obličky – najdokonalejší spôsob náhrady funkcie obličiek, ktorý umožňuje lepšiu kvalitu života a je to tiež najlacnejšia metóda náhrady funkcie obličiek.
Chronické ochorenie obličiek nebolí, prebieha často bez príznakov, a preto mnohí pacienti prichádzajú k odborníkovi neskoro. Ani prognózy nie sú optimistické. Podľa vývoja situácie sa predpokladá rapídny nárast pacientov odkázaných na dialýzu, čo začína byť problémom aj z hľadiska financií.
Na Slovensku potrebuje dialýzu tisíce ľudí. Ich nádejou je transplantácia obličky. Aj vďaka kolektívu odborníkov pod vedením prednostu prof. MUDr. Jána Brezu, Dr.Sc., a primára MUDr. Augustína Bardoša a vďaka ďalším priaznivým okolnostiam transplantovaných stále pribúda.

 

 

 

 

Osteoporóza – tichý zlodej kostí

Osteoporóza, ľudovo nazývaná aj „riedke kosti“, je ochorenie, pri ktorom dochádza k strate kostnej hmoty a poškodeniu kostného tkaniva. Oslabená kosť je krehkejšia a skôr sa môže zlomiť. Celosvetové štatistiky odhadujú, že približne každá tretia žena a každý šiesty muž nad 50 rokov sú ohrození rizikom osteoporotickej zlomeniny, čo je asi 6 – 8 % celej populácie. V Európskej Únii každých 30 sekúnd utrpí niekto zlomeninu ako následok osteoporózy. Diagnostika je pomerne jednoduchá a liečba je pre pacientov dostupná. Vo FNsP Bratislava sa diagnostike a liečbe osteoporózy venuje V. interná klinika na čele s prednostom prof. MUDr. Jurajom Payerom, CSc., ktorý je zároveň predsedom výboru Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí, organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti (SOMOK). Vedúcim osteocentra je doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

Nárast výskytu osteoporózy sa pripisuje predovšetkým starnutiu populácie a zmene životného štýlu. Medzi najviac ohrozené patria ženy po menopauze, kedy môže dôjsť v dôsledku hormonálnych zmien a poruchy kostného metabolizmu k výraznej strate kostnej hmoty (až 30 % v priebehu 10 rokov po menopauze). Osteoporóza sa u väčšiny pacientov vyskytuje bez symptómov. Prvým príznakom a je smutné, že najzávažnejším, býva zlomenina, ktorá môže vzniknúť pri neprimeranom úraze (zdvihnutie ťažkého bremena, prudký pohyb alebo pád). Medzi najčastejšie osteoporotické zlomeniny patria zlomeniny predlaktia, stavcov a krčka stehnovej kosti. Následky zlomenín sa negatívne prejavujú na kvalite života pacienta s osteoporózou vo forme bolesti a deformít chrbta, straty samostatnosti a pri najzávažnejších zlomeninách – zlomeninách krčka stehnovej kosti je 25-% úmrtnosť do jedného roka po zlomenine.
Medzi rizikové faktory vzniku osteoporózy patrí predovšetkým vek, pohlavie, rodinná anamnéza osteoporózy, predchádajúca zlomenina, predčasná menopauza, liečba liekmi, ktoré negatívne ovplyvňujú kosť (napr. glukokortikoidy), ochorenia ako reumatoidná artritída, chronické ochorenie pečene a tráviaceho traktu, ochorenia prištítnych žliaz, nedostatočná tvorba pohlavných hormónov u mužov.
Riziko osteoporózy je možné diagnostikovať denzitometrickým vyšetrením na špeciálnom pracovisku. Súčasťou vyšetrenia je aj posúdenie laboratórnych vyšetrení. Merajú sa presne určené najrizikovejšie miesta na kostre. Ide o meranie kostnej hustoty, ktorá je následne porovnávaná so zdravou populáciou a tým sa určí jej znížená hodnota. Diagnostikou a liečbou osteoporózy sa zaoberajú odborníci zo špecializáciou reumatológ, endokrinológ a ortopéd.
Liečba osteoporózy je komplexný a dlhodobý proces. Jej hlavným cieľom je znížiť riziko vzniku zlomenín, čo súvisí so zlepšením pevnosti a kvality kostí. V súčasnosti existuje viacero možností liečby osteoporózy s rôznym vplyvom na kvalitu kosti a dávkovacím režimom. Kým ročná, mesačná alebo týždenná liečba zastavuje odbúravanie kostí, niektoré denné formy liečby osteoporózy dokážu tvoriť nové kostné tkanivo. Okrem liečby je potrebné zabezpečiť dostatočný denný prísun vápnika (1000 – 1500 mg) a vitamínu D (800 IU) do organizmu. Nemenej dôležitá je aj úprava životosprávy a to pravidelný pohyb (najmä chôdza aspoň 20 minút denne), strava bohatá na vápnik a prevencia pádov.

 

Prezentácia: Osteoporoza.pdf

 

http://www.fnspba.sk/Nemocnica-Ruzinov/ruzinov/ru_5interna/osteocentrum.htm
http://www.osteoporoza.sk/

 

 Úspešná rekonštrukcia palca na ruke

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava – v Nemocnici Ružinov špeciálny tím lekárov úspešne zrekonštruoval ruku pacienta, ktorá bola na 60 percent zdevastovaná po ťažkom úraze. Išlo o osemhodinovú operáciu, počas ktorej operatéri preniesli druhý prst z nohy na ruku za pomoci mikrochirurgickej techniky (operačný mikroskop) a mikrochirurgického operačného inštrumentária.

Palec na ruke je najdôležitejším prstom ruky (má hodnotu všetkých ostatných prstov ruky). Svojím významom tvorí nezávislú anatomickú a funkčnú jednotku a podieľa sa na činnosti ruky až 70 percentami. Vzhľadom na to, že ruka je potrebná pri akejkoľvek činnosti, je zároveň vystavená rôznym poraneniam. Strata palca znamená veľmi vážne anatomické a funkčné poškodenie a postihnutého prakticky vždy invalidizuje.

Ošetrovanie a rekonštrukcia poranení je jednou z mnohých úloh plastickej a rekonštrukčnej chirurgie, s ktorými sa zaoberajú na klinike plastickej chirurgie použitím najmodernejších operačných postupov a techník.

Po stabilizácii a rekonštrukcii mäkkých tkanív a odznení opuchu (približne po šiestich mesiacoch) rekonštrukcia strateného palca voľným prenosom druhého prsta z nohy mikrochirurgickou metódou. Na obrázku prst z nohy prenesený na oblasť strateného palca pravej ruky sedem dní po operácií. (ešte sú prítomné krusty na voľnom kožnom transplantáte). Palec je plne vitálny, t. j. ružový, s dobrými vyhliadkami na bezchybné prihojenie. Následná rehabilitácia pomôže sfunkčniť „nový“ palec.

Odberové miesto na nohe, ktorá „darovala“ druhý prst, je bez výraznejšieho deficitu. Pacient túto stratu lepšie toleruje, ako keby mu odobrali na nohe palec.

 


 Nové operačné sály pre kliniku hrudníkovej chirurgie

Minister zdravotníctva Richard Raši a riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Ing. Miroslav Vaďura otvorili v Nemocnici Ružinov nové operačné sály, ktoré budú slúžiť pre kliniku hrudníkovej chirurgie.
Klinika hrudníkovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity a Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava je od začiatku jediným doškoľovacím centrom pre postgraduálnu špecializačnú výchovu hrudníkovej chirurgie na Slovensku . Prakticky všetci aktívni hrudníkoví chirurgovia na Slovensku absolvovali špecializačnú prípravu a špecializačnú skúšku na klinike hrudníkovej chirurgie v Bratislave a sú jej odchovancami.
Klinika sa zameriava predovšetkým na liečbu onkologických ochorení pľúc a hrudníka, rekonštrukčnú chirurgiu priedušnice, miniinvazívnu chirurgiu pľúc a mediastínu a chirurgiu pažeráku. Vlani tu urobili 1 020 operácií. Potreba je však vyššia. Preto možno predpokladať, že v nových priestoroch sa tento počet zvýši. Napriek tom, že klinika doteraz nemala vlastné operačné sály, pacient čakal na operáciu maximálne tri mesiace (priemerný čas čakania na operáciu v Nemocnici Ružinov sú tri týždne). Odteraz by sa tento čas mal skrátiť na minimum – na čas určený na potrebné predoperačné vyšetrenia. Klinika po otvorení nových operačných sál disponuje najmodernejším operačným vybavením na Slovensku.* Minister zdravotníctva Richard Raši a riaditeľ FNsP Bratislava Miroslav Vaďura slávnostne otvorili operačné sály kliniky hrudníkovej chirurgie v Nemocnici Ružinov.


* Medzi hosťami bol rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr.
Ján Štencl. CSc., zástupca riaditeľa FNsP Bratislava pre Nemocnicu Ružinov MUDr. Tomáš Haško, primár centra hrudníkovej chirurgie Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch MUDr. Dalibor Piovarči a prednosta kliniky hrudníkovej chirurgie Nemocnice Ružinov prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc., (zľava doprava)...


*... primár kliniky hrudníkovej chirurgie Nemocnice Ružinov doc. MUDr.
Roman Benej, PhD., generálny riaditeľ sekcie zdravotnej starostlivosti MUDr. Adam Hochel, vedúca sestra KAIM Nemocnice Ružinov Bc. Irena Forschnerová a primár komplexu operačných sál a oddelenia chirurgie ruky Nemocnice Ružinov MUDr. Ladislav Košťál.


*Moderný a čistý interiér vstupných priestorov.
*Pohľad do operačných sál*


Monitor
Nové chirurgické sály
Moderator: Patrik Švajda, Martina Šimkovičová
Moderátor:
Ružinovská nemocnica má nové operačné sály. Nemocnicu to stálo viac ako 88 miliónov korún.
Redaktor:
Tieto dve úplne nové operačné sály sú pripravené špeciálne pre hrudnú chirurgiu. Ročne totiž práve táto klinika urobí takmer tisíc operácii. Jedna zo sál bude slúžiť na takzvané miniinvazívne zákroky.
Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, Klinika hrudníkovej chirurgie, Nemocnica Ružinov:
Neotvárame konkrétne ten hrudník, ale robíme operácie len pomocou monitoru.
Redaktor:
V druhej sále budú operovať ťažšie prípady.
Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, Klinika hrudníkovej chirurgie, Nemocnica Ružinov:
Veľké výkony kedy hrudník musíme otvoriť 20 - 25 centimetrovým rezom.
Redaktor:
Väčšinou sa títo odborníci zaoberajú rakovinou pľúc teda nádorovou chirurgiou.
Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, Klinika hrudníkovej chirurgie, Nemocnica Ružinov:
Ktorá bohužiaľ stále je jedným obrovským problémom vo svete, hlavne mužskej populácii.
Redaktor:
Sály zafinancovala nemocnica. Stálo ju to viac ako 88 miliónov korún. Všetky peniaze išli z vlastných prostriedkov.
Miroslav Vaďura, riaditeľ FNsP Bratislava:
To je vždy veľmi ťažké, museli sme ísť do splátok.
Redaktor:
Rekonštrukciu starých operačných sál, teraz čakajú aj iné nemocnice.
Richard Raši /nominant Smeru - SD/ minister zdravotníctva:
Najhoršie na tom sú momentálne z hľadiska operačných sál Kramáre, ale aj tam sa už niektoré sály začínajú postupne upravovať.
Redaktor:
Nemocnica chce začať prevádzkovať tieto operačné sály čo najskôr. Operovať by sa tu teda malo začať už od budúceho týždňa. Z Ružinovskej nemocnice Danica Kleinová, TV Markíza.
(8.1.2009, Markíza, Noviny, 17:00, , Danica Kleinová)

BRATISLAVA: Klinika hrudníkovej chirurgie v Ružinove má dve nové sály
Moderné sály stáli Fakultnú nemocnicu s poliklinikou (FNsP) Bratislava viac ako 2,937 mil. €
BRATISLAVA 8. januára (SITA) - Klinika hrudníkovej chirurgie v bratislavskom Ružinove môže oddnes využívať dve nové, moderné chirurgické sály za viac ako 2,937 mil. €. Podľa riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Bratislava Miroslava Vaďuru financovala nemocnica vybudovanie oboch sál z vlastných peňazí. "Išlo to na úkor hospodárenia nemocnice, uvedomila si ich význam," povedal na tlačovej besede Miroslav Vaďura. Stavebné práce si vyžiadali takmer 1,826 mil. €, zvyšné peniaze zaplatila nemocnica za technológie a zdravotnícke vybavenie oboch sál.
Prvá sála je určená na miniinvazívnu chirurgiu, teda thoratoskopiu. Ide o chirurgiu, ktorá je založená na sledovaní na monitore. "Pacienta neotvárame. Máme len porty, čiže vstupy, cez ktoré zavádzame nástroje. Celú operáciu sledujeme na monitore," vysvetlil prednosta kliniky Svetozár Haruštiak. Druhá sála je zasa určená na otvorenú hrudnú chirurgiu. Pri tomto type chirurgie sa robia zákroky cez 20- až 25-centimetrové otvory. Prednosta je presvedčený, že moderné sály podstatne zlepšia ošetrovanie pacientov. "Ročne máme okolo 1 000 pacientov, čo je dosť veľká frekvencia. K dispozícii je 27-lôžkové oddelenie," dodal Haruštiak.
Klinika hrudníkovej chirurgie vznikla 30. októbra 1991 v Podunajských Biskupiciach. V júni 2006 sa presťahovala do nemocnice v Ružinove. Klinika sa zameriava predovšetkým na liečbu onkologických ochorení pľúc a hrudníka, rekonštrukčnú chirurgiu priedušnice, miniinvazívnu chirurgiu pľúc a mediastínu a chirurgiu pažeráka.
Agentúra SITA vydala k správe video na http://video.sita.sk.
(8.1.2009, SITA, Bratislava, Regionálny, , hl;nr)

Najmodernejšie sály pre hrudnú chirurgiu
Slávnostné otvorenie nových chirurgických sál kliniky hrudnej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava - Nemocnica Ružinov sa uskutočnilo 8. januára 2009. Klinika tak disponuje najmodernejším operačným vybavením v Slovenskej republike.
Klinika hrudníkovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity a FNsP Bratislava je už sedemnásť rokov doškoľovacím centrom pre postgraduálnu špecializačnú výchovu hrudníkovej chirurgie na Slovensku. Prakticky všetci aktívni hrudníkoví chirurgovia tu absolvovali špecializačnú prípravu a špecializačnú skúšku a sú jej odchovancami. Vznikla na základe zriaďovacej listiny MZ SR a Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach. Zároveň sa stala sídlom pedagogického útvaru subkatedry hrudníkovej chirurgie IVZ. V polovici roku 2006 sa presťahovala do Nemocnice Ružinov. V tom čase sa tiež rozbehli rozsiahle rekonštrukčné práce; celkové investičné náklady, ktoré hradila nemocnica z vlastných finančných zdrojov, dosiahli výšku 2, 94 mil. eura (88,5 mil. Sk), z toho stavebná časť 1,83 mil. eura (55 mil. Sk). Klinika sa zameriava najmä na liečbu onkologických ochorení pľúc a hrudníka, rekonštrukčnú chirurgiu priedušnice, miniinvazívnu chirurgiu pľúc a mediastínu a chirurgiu pažeráka. V klinike, ktorej prednostom je prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc., a primárom doc. MUDr. Roman Benej, PhD., vlani urobili 1020 operácií. Keďže ich potreba je vyššia, možno predpokladať, že zásluhou prírastku nových priestorov sa tento počet zvýši. Hoci doteraz klinika nemala vlastné operačné sály, pacienti čakali na operáciu maximálne tri mesiace (priemerný čas čakania na operáciu v ružinovskej nemocnici sú tri týždne). Odteraz by sa čakacie časy mali skrátiť na minimum - na čas určený na potrebné predoperačné vyšetrenia.
(Zdravotnícke noviny, 19.1.2009)

 

 Desať úspešných transplantácií pečene

 S transplantovaním pečene sa začalo 6. februára 2001 vo vtedajšej FNsP akad. L. Dérera. Napriek tomu, že pred tromi rokmi sa transplantačný program dočasne prerušil, neznamenalo to koniec s transplantovaním. Dôkazom toho je už desať úspešných transplantácií pečene od novembra 2008 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava, v Nemocnici akad. L. Dérera, v spolupráci s brnianskym Centrom kardiovaskulárnej a transplantačnej chirurgie (CKTCH)., s ktorým majú na Kramároch viacročnú úspešnú spoluprácu. Vedúcim Centra pre transplantáciu pečene Nemocnice akad. L. Dérera je hlavný odborník pre orgánové transplantácie MZ SR doc. MUDr. Filip Danninger, PhD., mim. prof.
Prvú pacientku (1963) s cirhózou pečene na autoimúnnom podklade transplantovali 13. novembra 2008. Operácia, ktorá trvala päť hodín, prebehla bez komplikácii. Pacientka je už v domácej starostlivosti. Druhú pacientku (1990), ktorá bola transplantovaná pre cirhózu pečene pri Wilsonovej chorobe, bola operovaná 21. novembra 2008. Štep odobrali chirurgovia z Kramárov v Košiciach. Od odobratia orgánu mŕtvemu darcovi po našitie štepu pacientke prešlo šesť, resp. osem hodín; priemer pri transplantácii pečene je do dvanásť hodín.
Na transplantáciách, na ktorých sa okrem tímu operatérov z I. chirurgickej kliniky SZU FNsP Bratislava a CKTCH v Brne podieľali aj zdravotnícki pracovníci z ďalších kliník a medicínskych odborov, predchádzali vyšetrenia a príprava pacientov na transplantáciu na I. internej klinike a KAIM, kde sú všetci pacienti bezprostredne po transplantácii hospitalizovaní. Transplantácia pečene je tímová spolupráca, predovšetkým internistov – hepatológov, hematológov, anestéziológov a chirurgov. Úspech transplantácie závisí práve na súhre a dobrej spolupráci týchto tímov.

Novú pečeň dostala po deviatich rokoch trápenia

 
Minister zdravotníctva v Nemocnici Ružinov

Na záver mesiaca povedomia o rakovine pľúc navštívil minister zdravotníctva Richard Raši oddelenie klinickej onkológie I. kliniky pneumológie a ftizeológie FNsP v Nemocnici Ružinov. Ako výraz spolupatričnosti odovzdal pacientom malý sukulent – symbol sviežeho a zdravého vzduchu. Návšteva bola súčasťou kampane November – mesiac povedomia o rakovine pľúc.
Posledný týždeň aktivít je venovaný podpore pacientov a ich blízkych. Vyrovnať sa so situáciou pomáha pacientom predovšetkým rodina. K pozitívnemu priebehu liečby pomáha tiež kvalitná komunikácia medzi pacientom a lekárom, ako aj kontakt so spolupacientmi. Na to slúži infolinka 0800 800 702 a webová stránka www.rakovinapluc.sk. Okrem základných informácií o ochorení ponúka poradne psychológa a onkológa.
Rakovina pľúc spôsobila v roku 2005 každé ôsme úmrtie na svete. Na Slovensku pribudne ročne asi 2 000 nových pacientov s týmto ochorením. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie patrí rakovina pľúc medzi najzhubnejšie typy rakoviny a spôsobuje úmrtie rovnakého počtu pacientov ako rakovina prsníka, hrubého čreva a prostaty dohromady. Najvýznamnejším rizikovým faktorom vzniku rakoviny pľúc je fajčenie. Až 87 percent pacientov sú fajčiari. Väčšina ľudí s týmto ochorením sú alebo boli aktívni fajčiari.Minister zdravotníctva v rozhovore s pacientkou.

Ministra zdravotníctva Richarda Rašiho sprevádzal po oddelení onkológie riaditeľ FNsP Bratislava Ing. Miroslav Vaďura (vpravo) a primár MUDr. Peter Kasan (vľavo).

 

Na endoskopii spríjemnili čakanie na vyšetrenie

Pred vchodom do endoskopického oddelenia v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda z nevyužitej, neútulnej chodby, ale s krásnou podlahou z umelého mramoru a pekným výhľadom do záhrady, vznikla moderná čakáreň pre pacientov. Súčasťou priestorov je malá recepcia, kde sa budú môcť pacienti objednať na vyšetrenie aj telefonicky. Všetky tieto zmeny sa mohli udiať najmä vďaka sponzorom, za čo im ďakujeme.

 
Prístroje na uľahčenie diagnostiky pľúcnych ochorení u detí

Na klinike detskej pneumológie SZU FNsP Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice, slávnostne otvorili endoskopické pracovisko. Klinika je jediným špecializovaným lôžkovým zariadením so zameraním na diagnostiku a liečbu ochorení dýchacích orgánov u detí. Je centrom liečby cystickej fibrózy pre detských pacientov.
Na klinike pracujú erudovaní lekári s mnohoročnou praxou v odbore detskej pneumológie, ktorí majú vysoký kredit doma aj v zahraničí. Na zdokonalenie diagnostiky detských pľúcnych ochorení a riešenie komplikácií pacientov s cystickou fibrózou mohla nemocnica vďaka sponzorom kúpiť nové prístroje na bronchofibroskopiu a gastrofibroskopiu. V mene detských pacientov ďakujeme všetkým, ktorí nám pri získaní prístrojov a budovaní endoskopického pracoviska pomáhali.
Na snímke je MUDr. František Strmiska, ktorý s prístrojom pracuje.
 

Aj deti už majú vlastný endoskop

Približne dva roky trvalo, kým sa podarilo Klinike detskej pneumológie na pracovisku FNsP Bratislava v Podunajských Biskupiciach otvoriť endoskopické pracovisko.

Ako povedala primárka MUDr. Jaroslava Orosová, keď sa odsťahovali pľúcne kliniky pre dospelých bývalého Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb, ktorých endoskopické pracovisko využívali aj detskí pacienti, ostala klinika bez tohto veľmi potrebného zariadenia. Zo Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb z Dolného Smokovca síce prišiel na kliniku odborník, MUDr. František Strmiska, PhD., ale prakticky s každým pacientom musel cestovať na vyšetrenie do Ružinova. „Preto sme pred dvoma rokmi začali púť za získanie endoskopického pracoviska, aby sme tento problém vyriešili. Bolo to spojené úsilie nielen nás, ale aj vtedajšieho riaditeľa MUDr. Richarda Rašiho, u ktorého sme našli pochopenie a podporu už aj preto, lebo iné pracovisko takéhoto druhu v SR nie je a na diagnostiku pľúcnych ochorení k nám chodia pacienti z celého Slovenska," povedala MUDr. J. Orosová.

Ako konštatoval MUDr. F. Strmiska, PhD, „vežu pre endoskopické vyšetrenia, kompatibilnú so zapojením gastrofibroskopu, ktorým sa vyšetrí pažerák, žalúdok či dvanástnik, a bronchoskopu, ktorým sa pomerne komfortne vyšetria najmä dolné dýchacie cesty, toto pracovisko nevyhnutne potrebovalo". Pristroj v cene približne 3 mil. Sk, ktorý má diagnostický i liečebnoterapeutický efekt, využije podľa jeho odhadu až šesť detských pacientov mesačne. Na klinike otvorenie pracoviska privítali, pretože voziť deti na vyšetrenie za detským bronchoskopom do Ružinova bolo nielen časovo náročné, ale aj určitým ohrozením ich zdravia, navyše sprevádzajúci lekár celý čas chýbal na klinike. Škála pľúcnych ochorení u detí je veľká a diagnostiku treba robiť na mnohých prístrojoch, jeden z nich je aj spomínaný bronchoskop. Vedenie FNsP Bratislava prisľúbilo klinike aj ďalšie prístroje, aby bola skutočne špičkovo vybavená.

(Zdravotnícke noviny, 24. novembra 2008)


Prístroj pre traumatológiu

Silvia Gašparovičová odovzdala Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava – Nemocnici akad. L. Dérera tzv. C rameno – röntgenový prístroj určený pre traumatológov a ortopédov počas operácií kostí. Prístroj je darom Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej – Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Na slávnosti bol prítomný minister zdravotníctva Richard Raši, riaditeľ FNsP Bratislava Ing. Miroslava Vaďura a ďalší.
Ide o multifunkčné skiaskopické zariadenie pre potreby operačných sál, prípadne traumatologické ambulancie. V základnej zostave je zariadenie vybavené 9“ zosilňovačom obrazu s možnosťou skiaskopie, pulznej skiaskopie, s prídavným nástavcom na kazety priamej rádiografie, umiestniť do operačnej pamäte zariadenia 36 000 snímok a zmrazenia posledného obrazu na monitore pri skončení skiaskopie.
C – rameno možno podľa potreby doplniť rozširujúcimi modulmi, ktorými sa zvyšuje úžitková hodnota zariadenia, ako napr. termotlačiareň, merač absorbovanej dávky, DICOM rozhranie pre spojenie s PACS či USB port na pripojenie ďalších periférnych zariadení.


Tabuľku s názvom prístroja a darcom odhalila manželka prezidenta Silvia Gašparovičová a minister zdravotníctva Richard Raši.

Prezidentova manželka Silvia Gašparovičová, minister zdravotníctva Richard Raši (vľavo), zástupkyňa riaditeľa pre Nemocnicu akad. L.
Dérera doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., a riaditeľ FNsP Bratislava Ing. Miroslav Vaďura (vpravo) pri prehliadke C-ramena, umiestneného na klinike úrazovej chirurgie Nemocnice akad. L. Dérera na bratislavských Kramároch.

 


Pracovná služba a preventívne prehliadky

FNsP Bratislava vzhľadom na veľkosť organizácie a kapacitné možnosti poskytuje pracovnú zdravotnú službu len vo vzťahu k vlastnej organizácii. Preventívne lekárske prehliadky po odporúčaní závodného lekára poskytuje, podľa kapacitných možností, Klinika pracovného lekárstva Nemocnice akad. L. Dérera, Limbová 5, Bratislava.

 

Monitory BabySense – prevencia SIDS

Riaditeľ FNsP Bratislava Miroslav Vaďura prevzal od mimovládnej neziskovej organizácie – nadácie Križovatka a vďaka sponzorovi spoločnosti SEWEX, s. r. o., dar – tridsať monitorov BabySense v hodnote 133 500 SKK (4 431,39 €), ktoré sú určené Nemocnici sv. Cyrila a Metoda (20) a Nemocnici Ružinov (10).
Mimovládna nezisková organizácia vznikla v roku 2008 s cieľom pomáhať deťom ohrozeným syndrómom náhleho úmrtia dojčiat – SIDS. Ako povedala vo svojom úvodnom slove správkyňa nadácie Táňa Tomasch, ich ambíciou je vybaviť monitormi BabySense všetky pôrodnícke oddelenia v nemocniciach a jednotky intenzívnej starostlivosti v Slovensku.
Čo je to syndróm náhleho úmrtia dojčiat
Syndróm náhleho úmrtia dojčiat spôsobuje náhlu smrť úplne zdravých detí zástavou dychu v spánku (tzv. smrť v kolíske) – a to bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov! Najrizikovejší je pritom spánok v polohe na bruchu, keď dochádza až k 80 % úmrtí! Postihuje deti v dojčenskom veku (t. j. do 1 roku), najčastejšie medzi 2. – 4. mesiacom (až 70 % úmrtí).
Výskyt SIDS je relatívne nízky, vyjadrené v desatinách promile, napriek tomu je najčastejšou príčinou úmrtia zdravých detí vo veku viac ako jeden mesiac.
Príčina syndrómu nie je dosiaľ jasná, pravdepodobne je to porucha riadenia dychovej činnosti, ktorá vzniká už v tehotenstve (prenatálne). Na vzniku sa podieľa viac rizikových faktorov, ktoré spôsobujú nižšiu citlivosť dychového centra na zmeny koncentrácie krvných plynov (hyperkapnia, acidóza).
Hlavným rizikovým faktorom je fajčenie matky (až trojnásobný výskyt SIDS) a vystavenie dojčiat dymu, ďalším je nižšia pôrodná hmotnosť (nedonosené deti, dvojčatá a pod.).
Akékoľvek sťaženie dýchania dojčiat sa môže prejaviť ako rizikový faktor – napr. prikrývky, vankúš alebo hračky cez tvár, prehriatie dieťaťa, sťaženie dýchania pri spánku s dospelými v jednej posteli, prekážky v dýchacích cestách atď. Rizikové je aj oslabenie organizmu (pri infekčných chorobách, horúčkach a zvracaní) a najmä choroby dýchacích ciest.
Diagnóza SIDS vychádza z vylúčenia iných príčin smrti a zistenie existencie niektorého z uvedených rizikových faktorov.
Viac na:
internetovej stránke Linky prevencie SIDS, ktorej ambíciou je stať sa platformou výmeny názorov, informácií a skúseností rodičov a odbornej verejnosti o prevencii syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS)
www.prevenciasids.sk 

 


Hračky pre nemocnice – deti


Detskí pacienti vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava dostali krásny dar od firmy Dráčik DUVI, s. r. o., – množstvo hračiek, ktoré potešili najmä tých najmenších. Aj takáto forma pomoci vo veľkej miere pomáha udržať úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti a prekonať čas strávený v nemocnici, väčšinou v odlúčení do najbližších. Dobrému Dráčikovi ďakujeme.
 


 
Prezentácia doc. Marcina Zieliņskieho


Klinika hrudníkovej chirurgie FNsP Bratislava a Centrum pre neuromuskulárne ochorenia neurologickej kliniky SZU uviedla prednášky a ukážkové operácie doc. Marcina Zieliņskeho z Pulmonary Hospital Zakopane z Poľska.
 

Pokrok v chirurgickej liečbe karcinómu pľúc napreduje napriek všetkým snahám len veľmi pomaly. Len zriedka sa objaví nový originálny spôsob liečby, a ešte zriedkavejšie je v krátkom čase dostupný aj pre slovenských pacientov. Vďaka ochote a zdieľnosti poľských kolegov máme príležitosť stať sa jedným z prvých pracovísk v Európe i na svete, ktoré má vo svojom operačnom repertoári unikátne moderné výkony.

Na klinike hrudníkovej chirurgie sme mali česť privítať autora nového operačného prístupu do medzipľúcia doc. Marcina Zielińskeho z oddelenia hrudníkovej chirurgie v Zakopanom. Po nadviazaní úzkej spolupráce v minulom roku a zakúpení potrebného vybavenia našou nemocnicou súhlasil doc. Zieliński s prezentáciou svojich nových metód formou prednášok a vykonaním ukážkových operácií na Slovensku.

Pri minimálne invazívnom prístupe do mediastína (medzipľúcia) sa urobí rez na krku bez nutnosti pretínať hrudnú kosť. Je to možné vďaka použitiu špeciálneho závesného systému, ktorý odtiahne hrudnú kosť dopredu a vytvorí tak priestor v medzipľúcí, potrebný na prácu chirurga. Takýmto spôsobom je možné odstrániť z medzipľúcia nielen všetky lymfatické uzliny, ale aj niektoré nádory. Pri rozšírení prístupu o 3cm rez pri dolnom okraji hrudnej kosti, použití ešte jedného závesného háčika a dvoch 1cm portov pre endoskopickú kameru pod prsníkmi sa dá minimálne invazívne kompletne odstrániť aj detská žľaza pri myasténii gravis. Aj na takýto výkon bola v spolupráci s Centrom pre neuromuskulárne ochorenia pripravená mladá myastenička.

Na podujatí sa zúčastnili okrem viacerých slovenských hrudníkových chirurgov aj hostia z Čiech a Maďarska a viacerí neurológovia, patológovia, pneumoonkológovia a anestéziológovia z našej nemocnice. V dňoch 29. a 30.mája 2008 odzneli najskôr prednášky v angličtine s bohatou diskusiou v zasadacej miestnosti riaditeľa a následne, po presune všetkých hostí do operačnej sály, demonštračné operácie.

Doc. Zieliński so svojím poľsko-slovenským tímom pri prvej operácii odstránil novým spôsobom nádor medzipľúcia, pri druhej operácii pacientke s myasténiou urobil maximálnu tymektómiu, t. j. úplne odstránil detskú žľazu s medzipľúcnym tukom.

V priebehu druhého operačného dňa doc. Zieliński najprv ako operatér a potom ako asistent viedol dve transcervikálne lymfadenektómie, teda odstránenie lymfatických uzlín z medzipľúcia z rezu na krku u pacientov s nádorom pľúc. Účelom takéhoto odstránenia uzlín je zistiť ich presné postihnutie nádorom, čo umožní určiť ideálny liečebný postup: pri postihnutí uzlín nádorom je potrebné pacientovi podať chemoterapiu ešte pred operáciou nádoru. Ak sú uzliny zdravé, po niekoľkých dňoch možno pľúca operovať.

Všetky operácie prebehli bez komplikácií a pacienti sa po nich dobre zotavili. Po krátkom výlete do Starého Mesta, prehliadke Bratislavského hradu a spoločenskej večeri sme sa s priateľmi zo Zakopaného rozlúčili so želaním ďalšej plodnej spolupráce.


  
Očná klinika je od 1. januára 2008 v Nemocnici Ružinov
 

Klinika oftalmológie LFUK a FNsP Bratislava (Nemocnica Staré Mesto) sa zlúčila s očným oddelením (Nemocnica Ružinov) a od 1. januára 2008 sídli v Nemocnici Ružinov. Od tohto dátumu sa poskytuje zdravotná starostlivosť a súvisiace služby vrátane ústavnej pohotovosti v plnom rozsahu v Nemocnici Ružinov. Ambulancia kliniky je na 3. poschodí nemocničnej budovy.
V Nemocnici Staré Mesto zostane v činnosti klinická ambulancia. Podmienky pre výučbu LFUK sa zachovajú v doterajšom rozsahu.

 

 
Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice
 

je od 1. januára 2008 súčasťou
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava

Adresa:  Krajinská 91, 825 56 Bratislava - Podunajské Biskupice
 Telefónny zoznam ŠGNPB
 Zoznam oddelení a ambulancií v Podunajských Biskupiciach
 Email: npbba@npbba.sk

 

 


Ružový telefón v Starom Meste
Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava (FNsP Bratislava) prenajala za symbolickú korunu Slovenskej nadácii Silvii Gašparovičovej priestory v Nemocnici Staré Mesto. Bude v nej sídliť linka pomoci Ružový telefón, ktorá je súčasťou projektu pre týrané ženy Život bez násilia.

Ojedinelý projekt má zmierniť následky domáceho násilia a pomôcť ženám v ťažkej situácii. Myšlienkou i názvom sa organizátori inšpirovali v Taliansku, kde už podobné zariadenie úspešne funguje.
Symbolickú pásku prestrihla spoločne Silvia Gašparovičová s riaditeľom FNsP Bratislava Richardom Rašim (sprava doľava).


V telefonickom i osobnom kontakte so ženami, ktoré budú potrebovať pomoc, bude PhDr. Alica Žideková

 
Ocenenie molekulárnych genetikov z CLG FNsP Bratislava

Cenu ZLATÁ INCHEBA na výstave INPHARMED získal kolektív pracovníkov Centra lekárskej genetiky FNsP Bratislava, nemocnice Staré mesto a Ústavu lekárskej biológie a genetiky LFUK v Bratislave za spoločnú expozíciu z oblasti genetiky a genomiky. Cena bola udelená za pôvodné vedecké práce a metodiky podporujúce globálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a využitie vedeckých výsledkov genetiky a genomiky v diagnostike a v terapii ochorení.

Na 3. ročníku výstavy zdravotníckej techniky a farmaceutických výrobkov Inpharmed, odovzdal generálny riaditeľ Incheby, a. s., Ing. Alexander Rozin , CSc., (prvý sprava) riaditeľovi Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava (FNsP Bratislava ) MUDr. Richardovi Rašimu (prvý zľava) a dekanovi Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava (LFUK) MUDr. Petrovi Labašovi, CSc., (druhý zľava) Zlatú plaketu za spoločnú expozíciu oboch inštitúcii.


 Súčasťou podujatia bola vedecká konferencia Súčasné formy a prostriedky vzdelávania zdravotníckych pracovníkov Európskej únii v nadväznosti na závery medzinárodnej konferencie AMEE 2006. Organizátori vydali zborník súhrnov prednášok, ktoré odzneli na podujatí.

V posterovej sekcii v bloku III získali pracovníci oddelenia molekulovej a biochemickej genetiky CLG FNsP 1. a 3. cenu za najlepšie postery z oblastí genetiky.


POSTERY
Autori vo dvoch blokoch prezentovali úroveň poznania genetiky a využitia genetických metód pri diagnostike dedičných porúch. Išlo zrejme o prvú expozíciu v SR, ktorá mala snahu komplexne prezentovať lekársku genetiku ako nosný odbor vo výskume i v praxi 21. storočia. Cieľom prvých šiestich posterov, ktoré prezentovali pracovníci Ústavu lekárskej genetiky a biológie LFUK bolo poskytnúť návštevníkom základné informácie o súčasnej úrovni poznania základov dedičnosti a odboru genetika V druhom bloku pozostávajúcom z trinástich posterov, ktoré pripravili pracovníci Centra lekárskej genetiky FNsP boli obsiahnuté rozsiahle informácie o súčasných a najmodernejších metódach molekulárnej, biochemickej a cytogenetickej diagnostiky širokej škály genetických porúch. Cenné na tejto časti expozície bolo, že metodické prístupy sa prezentovali výsledkami získanými pracovníkmi oddelenia molekulovej a biochemickej genetiky CLG FNsP.

Poster C1 obsahuje údaje o hlavných koordinátoroch a autoroch expozície ako aj sponzorujúcich organizáciách.
Poster C2 poskytuje prehľad základnej genetickej terminológie, súčasné pohľady na genetiku ako vedu oblasti jej pôsobenia a základné genetické pojmy, ktorých porozumenie je nevyhnutné pre ľahkú orientáciu v ďalších častiach výstavy.
Poster C3 sa venuje chemickej štruktúre nukleových kyselín – DNA a RNA, ktoré obsahujú genetickú informáciu a umožňujú jej využívanie. Predvádza model eukaryotického génu, jeho regulačnú a kódujúcu oblasť. V každej z našich buniek je ich viac ako 26 000. Zároveň sa tu opisuje princíp využitia informácie obsiahnutej v génoch a podstatu genetického kódu.
Poster C4 – uloženiu genetickej informácie v jadre a štruktúre chromozómov. Opisuje sa spôsob, akým sú dva metre DNA spolu s podpornými a obslužnými bielkovinami, umiestnené v každej našej bunke do jadra, ktorého priemer je najviac 0,000005 m.
DNA je uložená tak, aby sa nepoškodila, zachovala sa jej funkcia a zabránilo sa chybám pri jej používaní.
Poster C5 opisuje genóm človeka a jeho štruktúru. Informuje o funkčnom členení genetickej informácie v bunke, ako aj o typoch sekvencií DNA, ktoré sa nachádzajú v jadre a o ich význame.
Poster C6 približuje procesy realizácie genetickej informácie, vrátane expresie génov, čiže priebeh syntézy proteínov nimi kódovaných. Uvádza sa tu priebeh a regulácia transkripcie a translácie, ako aj princíp posttranslačnej úpravy bielkovín. Stabilitu DNA, vrátane zachovania správnej sekvencie nukleotidov zabezpečujú viaceré mechanizmy, avšak bežné sú interindividuálne rozdiely. S malou frekvenciou dochádza aj k spontánnym zmenám. Význam a dôsledky týchto zmien sú rôzne – od polymorfizmov, ktoré charakterizujú jednotlivca a nemusia mať negatívny dopad, až po mutácie, ktoré sú dôvodom zvýšenej vnímavosti na škodliviny, alebo priamo ochorenia podmieňujú.
Poster C7 približuje polymorfizmy a mutácie DNA ako základ individuality, vnímavosti na ochorenia a podstatu genetických chorôb.
Poster C8 podáva informácie o organizácii klinicko-genetickej starostlivosti v SR a o možnostiach pracovísk pri plnení úloh tohto medicínskeho odboru.
Poster C9 informuje o základných úlohách klinickej genetiky, jej funkciách a prínose pri zlepšovaní zdravotného stavu obyvateľstva SR .
Poster C10 poskytuje predstavu o škále metód, ktoré sa v súčasnosti využívajú v diagnostike genetických porúch a definuje ich zameranie a metodologickú bázu.
Poster C11 prináša informácie o možnostiach diagnostiky pomerne častých genetických porúch, ktoré sú spôsobené odchýlkami v počte chromozómov alebo ich štrukturálnou prestavbou. Umožňuje nahliadnuť aj do diagnostiky, ktorá je kombináciou molekulárno-genetických a cytologických metód (FISH metódy). Sú tu obsiahnuté informácie o najčastejších poruchách a o možnostiach ich prenatálnej diagnostiky.
Poster C12 sa zameriava na definovanie a vysvetlenie podstaty dedičných metabolických chorôb (DMP), ich rozdelenie, výskyt v populácii SR a charakteru dedičnosti. Objasňuje aj princíp náročných metodických prístupov, ktoré umožňujú spoľahlivo zachytiť zriedkavé ochorenia.
Poster C13 popisuje detailnejšie biochemické metódy, ktoré sa využívajú v diagnostike DMP. Pri skupine ochorení, ktoré postihujú určitý metabolický celok alebo kompartment, sa prezentujú diagnostické algoritmy, ktoré umožňujú diferenciálnu diagnostiku a definitívne diagnózy. Pokračovanie v molekulárno-genetickej diagnostike a určenie typu mutácie je dnes v diagnostike DMP rutinnou praxou.
Poster C14 je úvodom do molekulárno-genetickej diagnostiky. Umožňuje vytvoriť dostatočnú predstavu o šírke týchto metód a ich možnostiach zachytenia génových patológii. Sú tu obsiahnuté informácie a charakter biologického materiálu, ktorý sa môže využiť pri DNA diagnostike. Stručne sa popisuje metodický prístup, ktorý sa využíva pri odhaľovaní rozdielov v génovej expresii.
Poster C15 predstavuje základné, ale zároveň najrozšírenejšie metodické prístupy ako z biologického materiálu izolovať DNA, ako rozdeliť fragmenty DNA, ktoré sa získavajú amplifikáciou a enzýmovým štiepením v géloch pomocou elektoforézy.
Poster C16 popisuje v súčasnosti najrutinnejšiu metódu zmnoženia zvolených úsekov DNA – polymerázovú reťazovú reakciu (PCR). Prezentované sú tri najčastejšie metódy ako zistiť a vyhľadať potenciálne prítomnú mutáciu alebo polymorfizmus v určitom mieste génu. Charakterizovaná je metóda polymorfizmu dĺžky restrikčných fragmentov (RFLP), alelovo-špecifická PCR (AS-PCR) a metóda Real-time PCR.
Poster C17 sa zameriava na vysvetlenie podstaty fragmentačných a sekvenčných analýz a využitie týchto metód pri identifikácii mutácií.
Poster C18 podáva informácie o tom, ké prístupy sa v minulosti využívali pri určení otcovstva , identifikácii osôb a forenznej praxi. Zdôvodňuje, prečo molekulárno-genetické metódy získali prioritu v uvedených sférach dokazovania a objasňuje podstatu DNA vyšetrovacej metódy.
Poster C19 prináša základne informácie o perspektívnom nasmerovaní medicínskeho výskumu a diagnostiky od genómu k proteómu. Definuje pojmy, prináša informácie o potrebnej technike a jej aplikačných možnostiach. Uvádza príklady, kde sa už proteomický prístup využil pri diagnostike ochorení. Konštatuje súčasný stav absencie tohto smeru v diagnostike ochorení v SR.
Poster C20 stručne naznačuje, aké významné zmeny a pokrok sa dosiahol v genetike v druhej polovici 20. storočia. Obsahuje informácie o tom, aké hlavné ciele splnil projekt štúdie ľudského genómu (HGP), ako revolucionizoval poznanie a ako vplýva na sociálno-ekonomický rozvoj vyspelých krajín. Zaoberá sa trendom, ktorý reálne už pozorujeme v medicíne – personálnou genomikou a personálnou a molekulárnou medicínou.

(súbory sú vo formáte ppt Microsoft PowerPoint)


Dátum vystavenia: 27. 5. 2007

 


Otvorenie zrekonštruovaného oddelenia šestonedelia                  v nemocnici na Kramároch
Riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava MUDr. Richard Raši, MPH, a prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky a rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., dnes (14. mája 2007) slávnostne prestrihli pásku pri otvorení zrekonštruovaného oddelenia šestonedelia v Nemocnici akad. L. Dérera na bratislavských Kramároch. Na slávnostnom akte sa zúčastnila aj primárka kliniky MUDr. Anna Boháčiková, zástupca vedenia nemocnice MUDr. Roman Šebo, hlavná sestra Viera Paštrnáková a ďalší.

Zrekonštruovaním oddelenia šestonedelia vznikol úplne nový priestor s nadštandardnými izbami pre šestonedieľky a ich rodinných príslušníkov. Oddelenie má jedenásť izieb, v ktorých je dvadsaťjeden postelí. Desať izieb je dvojposteľových, jedna je jednoposteľová.

Izby sú vybavené novými posteľami, matracmi, lôžkovinami, nočnými stolíkmi. V blízkej budúcnosti by mali vďaka sponzorom pribudnúť televízory a klimatizácia. Každá izba má vlastnú kúpeľňu so sprchou, umývadlom a toaletou.

Mamičky majú k dispozícii kuchynku s potrebným vybavením, ako je chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica. Nový nábytok je aj v priestore pre návštevy.

Aj v dvojposteľovej izbe môže byť len jedna mamička. V takom prípade zaplatí za celú izbu, t. j. za obe postele. Spojením dvoch izieb je možné vytvoriť apartmán.

Spolu s mamičkou môže byť v prípade záujmu ubytovaný aj otecko (spolu v jednej dvojposteľovej izbe alebo v apartmáne).

Cena jednej postele na deň v dvojposteľovej izbe je 500 SK, v jednoposteľovej izbe 1 000 SK. Pokiaľ si želá mamička bývať sama v dvojposteľovej izbe, platí tak ako za jednoposteľovú,
čiže 1 000 SK na deň.

Ak je v izbe ubytovaný aj otecko, platí na deň 1 000 SK.

V cene za posteľ v nadštandardnej izbe je zahrnutý výber stravy z denného jedálneho lístka nemocnice.


Riaditeľ FNsP Bratislava MUDr. Richard Raši, MPH, primárka gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice akad. L. Dérera MUDr. Anna Boháčiková a prednosta kliniky prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity (sprava doľava), pri otvorení zrekonštruovaného oddelenia šestonedelia.


Slávnostný akt strihania pásky.


Šťastná mamička Hildegárd Vojtková, jedna z prvých klientok nadštandardných izieb na bratislavských Kramároch

Dátum vystavenia: 14. 5. 2007

 


Ocenenie Krištáľovým krídlom. Gratulujeme!
Na jubilejnom 10. ročníku oceňovania osobností Slovenska porota udelila cenu Krištáľové krídlo za zásluhy v oblasti medicíny a vedy doc. MUDr. Martinovi Mistríkovi, PhD., zakladateľovi transplantácie krvotvorných buniek na Slovensku. Docent Mistrík ako jediný u nás robí so svojím tímom aj transplantácie alogénne a nepríbuzenské.

Čítať ďalej ... (PDF)


Dátum vystavenia: 12. 5. 2007


 

Nová liečba ischémie mozgu

V Nemocnici akad. L. Dérera na Kramároch na II. neurologickej klinike FNsP Bratislava – LF UK zaviedli v súčasnosti najmodernejšiu liečbu ischemických (nedokrvenie mozgu) náhlych cievnych mozgových príhod, tzv. trombolýzu. Ako informoval prednosta neurologickej kliniky prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD., liečivo správne podané do troch hodín od vzniku príhody dokáže zvrátiť ťažké poškodenie mozgu.
Vzhľadom na to, že existuje potenciálna komplikácia, keď môže dôjsť ku krvácaniu, liečba si vyžaduje maximálnu súčinnosť a profesionalitu zainteresovaných. Klinika doteraz poskytla liečbu štyrom pacientom, so zdarom a bez komplikácií. Klinika dosiahla tento úspech po systematickej snahe o organizačnom zvládnutí tohto liečebného postupu, vrátane zdravotníckej logistiky.

Dátum vystavenia: 27. 4. 2007

 

Gratulujeme jubilantovi


Tak čo je Tvojmu oku viac?
A čo mu je len smietkou?
Trúfalá viera rozumu,
či rozum viery predkov?
Milan Rúfus
Čas plachých otázok
Slovenský spisovateľ
2001


Uplynulo štyridsať rokov od prestrihnutia pásky pri príležitosti otvorenia novej mestskej nemocnice na Kramároch. Je to náhoda, že nesie meno akademika Ladislava Dérera, lekára a pedagóga, jedného z prvých profesorov na Slovensku, ktorého narodenie sme si pripomenuli 11. decembra?

Keď sa pred päťdesiatimi rokmi na Kramároch začali výkopové práce pre mestskú nemocnicu, nik nepredpokladal, že tu po rokoch vznikne komplex zdravotníckych vedecko-výskumných a výučbových objektov. Nepredpokladalo sa, že mestská nemocnica na Kramároch po rokoch bude súčasťou Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava.

V druhej polovici roku 1967 začala dokončená stavba ožívať zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí zriaďovali oddelenie za oddelením. Ako prvú uviedli do činnosti poliklinickú časť so spoločnými vyšetrovacími a liečebnými zložkami. Následne sa sem presťahoval Inštitút ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov z Trenčína, interná klinika prof. MUDr. Dionýza Diešku, DrSc., gynekologicko-pôrodnícka klinika prof. MUDr. Ernesta Dlhoša, DrSc. Nasťahovali sa sem kliniky lekárskej fakulty: III. interná klinika prof. MUDr. T. R. Niederlanda, DrSc., II. urologická klinika vedená prof. MUDr. Vladimírom Zvarom, DrSc., a chirurgická klinika vedená prof. MUDr. Ivanom Šimkovicom, DrSc. Vytvorili sa pracoviská ARO – vedúcim lekárom bol doc. MUDr. Kadlec, CSc., detská klinika, kde bol prednostom doc. MUDr. Andrej Getlík, CSc., neurochirurgická klinika pod vedením prof. MUDr. Pavla Nádvorníka, DrSc., a klinika pracovného lekárstva vedená prof. MUDr. Nosáľom, DrSc.

Osobnosti, ktoré sa stretli pod jednou strechou a pod taktovkou primára interného oddelenia a riaditeľa nemocnice – neskôr riaditeľa Ústavu národného zdravia mesta Bratislavy – MUDr. Radka Menkynu vytvorili perfektný tím vedecko-výskumnej a liečebno-preventívnej starostlivosti. Po dôkladnej príprave v roku 1972 sa uskutočnili prvé transplantácie obličiek, čím sa nemocnica preslávila a dostávala sa do povedomia obyvateľov – pacientov, dokonca aj za hranicami. Spolu s Krásnou Hôrkou, kde vznikla klinika geriatrie s doc. MUDr. Pavlom Černákom, klinikou neurológie s prof. MUDr. Trávničkom, DrSc., po dostavbe infekčného pavilónu s prednostom prof. MUDr. Júliusom Hrúzikom, DrSc., CT pracoviskami a NMR sa položili základy fakultnej nemocnice. V súčasnosti sa ako koncové pracovisko profiluje na transplantačné centrum Slovenska so zameraním na transplantácie obličiek, pečene a v tej súvislosti aj na multiorgánové odbery na transplantáciu.

Za uplynulých 40 rokov sa vo funkcii riaditeľa nemocnice vystriedalo desať riaditeľov. Každý z nich má svoj podiel na rozvoji nemocnice. Dnes je to funkčný komplex klinických pracovísk a laboratórnej diagnostiky na európskej úrovni, schopný ďalšieho rozvoja a profilácie. Nemocnica zamestnáva približne dvetisíc zamestnancov rôznych profesií. Poskytuje základnú nadstavbovú a vysoko špecializovanú ambulantnú a lôžkovú zdravotnú starostlivosť, možnosť výučby sestier, medikov a ďalšieho vzdelávania pre lekárov a farmaceutov, je klinickou bázou Slovenskej zdravotníckej univerzity. Ročne tu odliečia vyše dvestotisíc pacientov; dnes má nemocnica 675 lôžok. Ambulancie v poliklinickej časti navštívi ročne vyše tristotisíc pacientov.

A naše súčasné ciele do budúcnosti? Sú to predovšetkým dva smery, ktorými by sme sa chceli uberať: rozvoj transplantačného a odborového programu a zvýšená pozornosť pacientom s polytraumami. Pre oba tieto programy je v Nemocnici akad. L. Dérera dostatočné odborné zázemie.

Riaditelia:
MUDr. Fedor Liška 1967
MUDr. Radko Menkyna 1969
MUDr. Marta Poláková 1974
MUDr. Matej Hladík 1984
MUDr. Tibor Šagát 1988
MUDr. Emil Križan 1993
MUDr. Ján Popovič 1997
MUDr. Mikuláš Gomboš 1998 (poverený)
MUDr. Matej Hladík 1998
MUDr. Daniel Žitňan 2003
h. doc. MUDr. Štefánia Moricová, CSc. 2004

Súčasťou podujatia bolo udelenie plakety akad. L. Dérera. Držitelia:

Silvia Gašparovičová – Nadácia Silvie Gašparovičovej Vzdelanie a zdravie pre všetkých
Ivan Valentovič – minister zdravotníctva
Ján Štencl – rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity
František Gahér – rektor Univerzity Komenského
Richard Frimmel – starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Daniel Žitňan –riaditeľ FNsP akad. L. Dérera
Richard Raši – riaditeľa FnsP Bratislava (plaketu venoval zamestnancom N akad. L. Dérera)
Štefánia Moricová – zástupkyňa riaditeľa FNsP Bratislava

Plakeru dostalil aj zamestnanci, ktorí v zariadení pracujú od začiatku:
Anna Kardošová – pediatrička
Ivan Teplý – neurológ
Mária Lavotová – sestra
Magdaléna Klímová – sestra

Súčasťou podujatia bolo udelenie plakety akad. L. Dérera.
Na podujati sa zúčastnil aj minister zdravotníctva Ivan Valentovič a rektor Univerzity Komenského František Gahér.
Riaditeľ FNsP Bratislava Richard Raši odovzdáva plaketu akad L. Dérera pediatričke Anne Kardošovej, ktorá pracuje v zariadení od jeho vzniku
Rektor Univerzity Komenského František Gahér odovzdal riaditeľovi FNsP Bratislava Richardovi Rašimu pamätnú medailu UK.
Ako býva dobrým zvykom, na záver sa krájala slávnostná torta.

 
 
Dvanásť glukomerov

Dvanásť glukomerov odovzdali zástupcovia firmy Roche vedúcim sestrám Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava.
Stalo sa tak na záver edukačného seminára o niektorých aspektoch ochorenia diabetes mellitus.
Výstava


Pacienti Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava sa zúčastnili svojimi výtvarnými prácami na výstave Dúha pred nami IV v Dome Phorum na Štefánikovej ul. Č. 20 vo Zvolene. Výstavu organizovalo občianske združenie pre duševné zdravie Delfín a Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov pri Technickej univerzite vo Zvolene.Fakultná nemocnica dostala Holterov prístroj


Vyše 40 dní obyvatelia Slovenska prispievali na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení tým, že si kúpili rastlinný tuk Flora. Výrobca odviedol z každej škatuľky 50 halierov na kúpu Holterovho EKG monitora. Vyzbieralo sa 374 864 korún. Zástupcovia spoločnosti Unilever Slovensko, ktorá kampaň zorganizovala, odovzdali prístroj Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava 21. augusta 2007. Ďakujeme všetkým, ktorí na to prispeli.

Holterov monitorovací systém je prenosný elektrokardiograf (EKG),
pomocou ktorého sa sleduje aktivita srdca pacienta zvyčajne jeden deň, v závažnejších prípadoch sedem dní. Vyšetrovanie pomocou Holterovho prístroja patrí medzi základné vyšetrovacie postupy pri tzv. neinvazívnej diagnostike srdcových ochorení.


Prístroj pomáha zistiť, či vyšetrovaná osoba trpí inak nezistiteľným ochorením srdca. Takýmto spôsobom sa dajú objaviť poruchy, ktoré sa neprejavujú pravidelne, alebo len za určitých okolností a štandardnými vyšetrovacími metódami sú prakticky nezistiteľné. Pomocou Holterovho monitorovacieho prístroja sa dá hodnotiť vývoj srdcovej frekvencie, sledovať krivka EKG a hľadať prípadne krátko trvajúce a inak ťažko dokumentovateľné poruchy srdcového rytmu.

Pacient s Holterovým monitorovacím prístrojom môže pokračovať vo svojej každodennej práci, zatiaľ čo činnosť jeho srdca sa zaznamenáva do digitálnej pamäte, ktorá sa nachádza vovnútri prístroja. Pacient si vedie záznam o tom, čo v sledovanom období robil, takže denník môže významne pomôcť pri hodnotení výsledkov monitora a určiť, za akých okolností a pri akých aktivitách sa prejavujú poruchy srdcového rytmu.

Nosenie Holterovho prístroja je bezbolestné. S prístrojom sa však nemožno kúpať a sprchovať, pohybovať sa v blízkosti zdroja vysokého napätia, detektorov kovov či veľkých magnetov.

o Holterov monitorovací prístroj EKG zakúpený za vyzbierané peniaze z nákupu rastlinného tuku Flora odovzdala zástupcovi riaditeľa FNsP Bratislava pre Nemocnicu Ružinov MUDr. Mariánovi Križkovi, PhD., (druhý zľava) prokuristka Unileveru Slovensko JUDr. Jana Gašparová. Na slávnosti bol prítomný aj správca Slovenskej nadácie srdca doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC, (prvý zľava) a predseda Slovenskej kardiologickej spoločnosti prof. MUDr. Ján Murín, CSc., (sediaci v popredí).

Holterov prístroj sa takmer zmestí do dlane.
 

 


*Adresa:

     FNsP Bratislava
     Pažítková 4
     821 01 Bratislava
     Tel.: +421 2 48234 111
     Fax: +421 2 43336 433
     E-mail:
fnspba@fnspba.sk

*Kde nás nájdete

 

   Vyhľadávanie:

 


 

 

 (c) 2010  Univerzitná nemocnica Bratislava, IČO: 31813861, DIČ: 2021700549, IČ DPH: SK 2021700549
 | Úvod | Kontakt | Webmaster |