|  KONTAKTY PRE VEREJNOSŤ  | MAPA STRÁNOK |

Nemocnica
Ružinov
akad. L. Dérera
sv. Cyrila a Metoda
Staré Mesto

ŠGN Pod. Biskupice

 ÚVODNÁ STRÁNKA
 AKTUALITY
 O NÁS
 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 INFO V ZMYSLE ZÁKONA
 ETICKÁ KOMISIA

 RADY PACIENTOM
 NÁVŠTEVNÉ HODINY
 CHARTA PRÁV PACIENTA
 KONTAKTY PRE MÉDIÁ
 NAPÍŠTE NÁM
 SŤAŽNOSTI

 ZMLUVY, OBJEDN. , FAKTÚRY

 EMISIE

 
 
 

 Vyhľadávanie:
 


 

Parkoviská - chronológia krokov

Vzhľadom na množiace sa dezinformácie a nepravdivé údaje zverejňované v médiách zo zdrojov blízkych verejným činiteľom a predstaviteľom LOZ, ako aj množiace sa žiadosti o sprístupnenie údajov týkajúcich sa procesu verejného obstarávania a podpisu Koncesnej zmluvy o zabezpečení parkovacej plochy obstarávateľa a jej riadnej prevádzke a údržbe uzavretej dňa 22. 12. 2011 so spoločnosťou ZIPP-S, s.r.o. (ďalej len „Koncesná zmluva“) od politikov, občianskych združení, fyzických osôb a organizácií v záujme šetriť náklady na kopírovanie dokumentov a poštovné (počet doposiaľ vytvorených kópii presiahol 10.000 hárkov) zverejňujeme chronológiu faktov a procesných krokov vykonaných od začiatku VO.

Keďže sme povinní dodržiavať Zákon o ochrane osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, uverejňujeme len mená štatutárov a úseky zodpovedné za prípravu a procesné úkony týkajúce sa Zmluvy.

Napriek tomu, že Zmluva neposkytuje nemocnici právne páky na ovplyvňovanie konania koncesionára a vstupovanie do prevádzky parkovísk, vedenie UNB naďalej podniká kroky, aby boli ochránené záujmy našej nemocnice, jej zamestnancov a pacientov.

18. 3. 2011 UNB požiadala MZ SR o súhlas na vykonanie VO, štatutár MUDr. Jozef Sabol – úsek riaditeľa a úsek ekonomicko-technický

31. 3. 2011 vyhlásenie VO, štatutár MUDr. Jozef Sabol – úsek riaditeľa a úsek ekonomicko-technický UNB

31. 3. 2011 expedované výzvy na predkladanie ponúk – úsek riaditeľa a úsek ekonomicko-technický UNB

12. 4. 2011 Zaslanie súťažných podkladov uchádzačom – úsek riaditeľa a úsek ekonomicko-technický UNB

24. 5 2011 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (vo veci zmluvy sa nekoná z dôvodu, že zatiaľ nie je udelený súhlas od MZ SR) – úsek riaditeľa a úsek ekonomicko-technický UNB

29. 5. 2011 Minister I. Uhliarik odvolal z funkcie riaditeľa UNB MUDr. J. Sabola

30. 5. 2011 poverený riadením UNB MUDr. Miroslav Bdžoch

9. 8. 2011 Minister I. Uhliarik vymenoval za riaditeľa UNB MUDr. Miroslava Buchu

28. 11. 2011 vláda vyhlásila pre štrajk lekárov núdzový stav

6. 12. 2011 MZ SR pod vedením I. Uhliarika vydalo súhlas na začatie VO – Finančný úsek, Úsek personálno-právny UNB

6. 12. 2011 expedovala firmám účastníkom oznámenia o výsledku verejného obstarávania - ekonomicko-technický úsek UNB

22. 12. 2011 riaditeľ UNB MUDr. Bucha podpísal koncesnú zmluvu – Finančný úsek, Úsek personálno-právny UNB

11. 1. 2012 zmluva nadobúda účinnosť – Finančný úsek, Úsek personálno-právny UNB

12. 4. 2012 končí vo funkcii riaditeľa UNB M. Bucha

13. 4. 2012 do funkcie riaditeľa UNB nastúpil MUDr. M. Bdžoch

17. 4. 2012 expedovaný list na ÚVO – žiadosť o kontrolu VO, inicioval M. Bdžoch 3 dni po nástupe

7. 8. 2012 expedovaná urgencia na ÚVO

7. 11. 2012 expedovaná 2. urgencia na ÚVO + 2. podnet (v jednom liste)

6. 12. 2012 expedovaný opätovný podnet ÚVO

6. 12. 2012 expedovaný podnet na Okresnú prokuratúru Bratislava II

18. 12. 2012 odpoveď z Okresnej prokuratúry Bratislava II: nekonštatovala žiadne porušenie zákona

13. 12. 2012 list na MZ SR

25. 04. 2013 list primátorovi

16. 5. 2013 odpoveď ÚVO: Zmluva je platne uzavretá

20. 5. 2013 list na MZ SR: žiadosť o stanovisko vzhľadom na odpoveď ÚVO

3. 6. 2013 list z MZ SR

19. 8. 2013 list primátorovi

22. 8. 2013 list na MZ SR: doplnenie podkladov na základe vyžiadania z MZ SR

3. 9. 2013 list z MZ SR – zmluva je platná

28. 10. 2013 – rokovanie s Magistrátom mesta a Mestskou časťou Ružinov – hľadanie komplexného riešenia problematiky pozemkov, vrátane parkovísk

 

Darcovia krvi môžu parkovať počas odberu zadarmo

Napriek tomu, že predošlý riaditeľ UNB Miroslav Bucha podpísal v decembri 2011 koncesnú zmluvu na prenájom parkovísk pred Nemocnicou Ružinov a Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda bez toho, aby vyrokoval nejaké výhody pre špecifické skupiny ľudí, súčasnému vedeniu UNB sa podarilo dohodnúť ústupky nad rámec zmluvy. Zadarmo môžu na spoplatnených parkoviskách parkovať darcovia krvi počas odberu a sestry počas nočných služieb. Vedenie UNB požaduje bezplatné parkovanie pre ZŤP a zároveň rokuje o ďalších možnostiach skvalitnenia parkovania a prístupu aj mimo zazmluvnených plôch.

 

 

Zmluva bývalého vedenia UNB sa stala realitou, za jej neplnenie hrozí nemocnici vysoká sankcia

Pacienti a zamestnanci Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) už na vlastnej koži cítia dôsledky zmluvy na prenájom parkovísk, ktorú pred dvoma rokmi podpísal predošlý riaditeľ nemocnice Miroslav Bucha s vedomím vtedajšieho ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika (KDH). UNB disponuje všetkými listinnými dôkazmi, že za realizáciu a podpis zmluvy zodpovedajú.
Podľa súčasného vedenia UNB nebol dôvod takýmto spôsobom nakladať s majetkom nemocnice. UNB, pacienti a zamestnanci sa stali v roku 2013 rukojemníkom zmluvy z minulosti. Ak by ju UNB bez relevantného právneho dôvodu vypovedala alebo ju neplnila, hrozí povinnosť platiť ušlý zisk a náhradu škody minimálne milión eur.
Aj keď zo zmluvy na to nie je nárok, vedenie UNB intenzívne rokuje s koncesionárom, aby mohli na prenajatých parkoviskách zadarmo parkovať darcovia krvi, hendikepovaní a počas noci zamestnanci, prioritne sestry. Zároveň rokuje o ďalších možnostiach skvalitnenia parkovania a prístupu aj mimo zazmluvnených plôch.
UNB dáva verejnosti do pozornosti, že na neprenajatých plochách pred oboma nemocnicami je k dispozícii vyše 200 neplatených parkovacích miest. Verejnosť môže parkovať v blízkosti Nemocnice Ružinov na 70 neplatených miestach na pozemku nemocnice pred štadiónom a na 20 miestach pred poliklinikou Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Pre invalidov, ktorí potrebujú zaparkovať čo najbližšie k vchodu, nemocnica na vlastných pozemkoch vytvorila po dve miesta pred oboma nemocnicami. Viac priestoru k dispozícii nemá. Pre zamestnancov je vyčlenených 70 neplatených miest pred oboma nemocnicami.
Súčasné vedenie UNB urobilo od nástupu do funkcie v apríli 2012 všetky dostupné právne kroky, aby prešetrilo proces a platnosť zmluvy. Dovedna 47 úkonov. Zmluva je platná, vyplýva zo záverov ÚVO a šetrenia okresnej prokuratúry a UNB ju musí napĺňať.

UNB
 

 

 
Koše plné humoru spríjemnili onkologickým pacientom pobyt v nemocnici
Už po tretíkrát zavítali do Univerzitnej nemocnice Bratislava takzvaní klaundoktori, aby rozveselili pacientov s vážnym ochorením. Obdarovali ich balíčkami plnými humoru a dobrou náladou. „Klauni vedia navodiť medzi pacientmi pozitívnu atmosféru, ktorá je pre liečbu mimoriadne dôležitá,“ hovorí vedúca sestra Helena Szászová z Oddelenia klinickej onkológie Kliniky pneumológie a ftizeológie I, Nemocnice Ružinov.
Darčekové koše ukrývajú napríklad veselé poviedky Zdeňka Svěráka či komikov Lasicu a Satinského, spoločenské hry, krížovky, rébusy, ale aj „veselý liek“ Humorin s obsahom vitamínov Ha-Ha a Cha-Cha, ktorý je len na vonkajšie použite. Obsahuje totiž červené klaunove nosy. V stredu 6. 11. 2013 rozdali dobrovoľníci v Nemocnici Ružinov 65 takýchto balíčkov.

Koše plné humoru sú spoločným charitatívnym projektom Skupiny B. Braun a občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors. „Teší nás, že sa darí vďaka veselým kúskom našich zdravotných klaunov rozosmiať i tých najzachmúrenejších pacientov. Klauni však nemôžu byť na mieste vždy, keď ich pacienti potrebujú. Práve preto sme na oddelenie priniesli Koše plné humoru,“ uviedla Hana Némethová z občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors. „Vieme, že dobrá nálada a pozitívne myslenie zlepšuje šancu na uzdravenie,“ doplnil MUDr. Martin Kuncek, člen vedení Skupiny B. Braun.

Do projektu sa zapojilo množstvo nemocníc v SR a ČR. Od roku 2010 sa podarilo rozdať viac než tri tisíc košov. 
Úprava parkovísk pred Nemocnicou Ružinov a Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda
UNB umožnila v týchto dňoch na základe platnej zmluvy koncesionárovi realizovať úpravy parkovacích plôch pred Nemocnicou Ružinov a Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda, vedúce k ich modernizácii a následnému spoplatneniu. Pacientov, návštevníkov, zamestnancov a zmluvných partnerov žiadame o trpezlivosť počas výkonu stavebných prác. Práce potrvajú do 24. 11. 2013, následne bude spustená prevádzka spoplatneného parkovania.
Povinnosť napĺňať koncesnú zmluvu na Stavebné úpravy spojené s modernizáciou parkovísk pred Nemocnicou Ružinov a Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda vyplýva zo zmluvy uzavretej dňa 22. 12. 2011 predošlým vedením UNB. Nález Úradu pre verejné obstarávanie ani šetrenie prokuratúry nepotvrdili závery následnej finančnej kontroly MZ SR z dňa 14. 3. 2012, preto je terajšie vedenie UNB povinné postupovať v zmysle platnej zmluvy.

Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie UNB

 

Na stránke sa pracuje
Oficiálna stránka Univerzitnej nemocnice Bratislava prechádza postupne zmenami. Ich cieľom je ponúknuť verejnosti aktuálne, presné, praktické a plnohodnotné informácie, ktoré jej pomôžu lepšie sa orientovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a iných služieb v najväčšom zdravotníckom zariadení na Slovensku.
Za prípadné nedostatky, ktoré môžu vzniknúť v procese prerábania stránky, sa vopred ospravedlňujeme.

 
 

 

 


 

www.navstevalekara.sk*Adresa:

     Univerzitná nemocnica    
     Bratislava
     Pažítková 4
     821 01 Bratislava
     Tel.: +421 2 48234 111
     Fax: +421 2 43336 433
    


*Kde nás nájdete


    PRACOVNÉ PONUKY

    PREVENTÍVNE PREHLIADKY

    PLATENÉ SLUŽBY

    AMBULANTNÉ HODINY

    LINKY


T3C

Naše RDG pracoviská
sú dostupné
na

Telerádiologickom centre T3C
(Ružinov, Kramáre,
Staré Mesto, Petržalka)

 


www.health.gov.sk


Na úvodnú stránku

  PRIPOJENÉ CEZ:

 (c) 2010  Univerzitná nemocnica Bratislava, IČO: 31813861, DIČ: 2021700549, IČ DPH: SK 2021700549
 | Úvod | Kontakt | Webmaster |

NAJ.sk